Chúng tôi thực hiện các hoạt động PR ở nước ngoài để tuyển dụng các công ty tài trợ.